SRC BELGELERI VE PSIKOTEKNIK BELGESI NELERDIR?

SRC BELGESİ NEDİR?
Src belgesi sürücünün sessiz harflerinden oluşmaktadır.
Asıl adı Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
Src belgeleri 4925 Sayılı Taşıma Yönetmeliğine göre ticari araç kullanan şoförlerin alması gereken bir belge türüdür.
Yasa gereği ticari araç kullanan sürücülerin SRC belgesinin olmaması durumunda hem aracı sevk ve idare eden şoföre ve araç sahibine cezai işlem uygulanır.
Para cezaları her yılın başında enflasyon oranında bakanlık tarafından arıtılır. Ayrıca, yetki belgesi sahibine de uyarma (ihtar) cezası verilir.

ÖZETLE TİCARİ ARAÇ KULLANIYORSAK, SRC ALMAK ZORUNDAYIZ!

SRC BELGE ÇEŞİTLERİ
– SRC1 Belgesi = Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
– SRC2 Belgesi = Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
– SRC3 Belgesi = Uluslararası Eşya ve Kargo Taşımacılığı
– SRC4 Belgesi = Yurtiçi Eşya ve Kargo Taşımacılığı

– SRC5 Belgesi = Tehlikeli Mal Taşımacılığı
SRC1 Belgesine sahip olan sürücüler SRC2 ye,
SRC3 Belgesine sahip olan sürücüler SRC4 e sahip sayılırlar.

SRC BELGESİ OLMAYAN TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYGULANACAK CEZAİ YAPTIRIM:
8 Şubat 2008 SALI RESMİ GAZETE Sayı : 26781
TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE
DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008
MADDE 516- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.”
MADDE 518- 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “
MADDE 26- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşbin Türk Lirası,
5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,
5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüz Türk Lirası,
5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde dörtbin Türk Lirası,
b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak yolcu taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan bin Türk Lirası,
c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,
d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası,
e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üçbin Türk Lirası,
f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüz Türk Lirası, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beş yüz Türk Lirası, bunun dışında ikinci fıkraya aykırı davrananlara ikiyüz Türk Lirası, Zaman tarifesine uymayanlara iki yüz Türk Lirası, zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz Türk Lirası,
g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bin Türk Lirası,
h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beş yüz Türk Lirası,
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk Lirası, 18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında,
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara beş yüz Türk Lirası,
j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üç yüz Türk Lirası,
k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere beş yüz Türk Lirası, şoförlere ise iki yüz Türk Lirası, İdarî para cezası verilir.”
MADDE 519- 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “
MADDE 27- Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir karar vermeye yetkilidir. 26 ncı maddeye göre verilen idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi idarî yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.”
MADDE 520- 4925 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “
Tekrar
MADDE 30- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı nitelikteki fiili üç defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği fiillerin cezalarının toplamının on katı idarî para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi ve yurt dışı taşımalarda sürücü mesleki yeterlilik belgesi ile varsa uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınır.”
MADDE 521- 4925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.”
SINAVLI SRC BELGESİ EĞİTİMİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
2 FOTOĞRAF, EHLİYET, KİMLİK VE DİPLOMA FOTOKOPİSİ YETERLİDİR.
SRC 1 belgesi alan sürücüler uluslararası yolcu taşımacılığı yaparlar. Src 1 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler Src 2 belgesini almış kabul edilir. Src 1 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az İlkokul mezunu olup küçük otobüs kullanacaklarda yaş şartı 19, büyük otobüs kullanacaklarda ise 26 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.
SRC 2 belgesi alan sürücüler şehirler arası yolcu taşımacılığı yaparlar. . Src 2 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az İlkokul mezunu olup küçük otobüs kullananlar 19 yaş büyük otobüs kullananlar ise 26 yaşından gün almaları gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir .
SRC 3 belgesi alan sürücüler uluslararası yük ve kargo taşımacılığı yaparlar. Src 3 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler Src 4 belgesini almış kabul edilir. Src 3 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.
SRC 4 belgesi alan sürücüler yurt içi yük ve kargo taşımacılığı yaparlar.  Src 4 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az  ilkokul mezunu olmak yeterli olup 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

SRC MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM SÜRELERİ;
SRC 1 ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİ: 40 SAAT
SRC 2 ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİ: 36 SAAT
SRC 3 ULUSLAR ARASI YÜK – EŞYA TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİ: 40 SAAT
SRC 4 YURT İÇİ YÜK – EŞYA TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİ: 40 SAAT

SRC Eğitimi alacak kursiyerler aşağıdaki derslerden sorumludurlar;
– Ulaştırma Mevzuatı
– Trafik Kuralları, Cezalar
– Çalışma ve Dinlenme Süreleri
– Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
– Gümrük, Tır ve Kaçakçılık Mevzuatı
– Güzergah ve Geçiş Belgeleri
– Düzenli Yolcu Taşımacılığı
– Turizm Taşımacılığı
– Tehlikeli Madde Taşımacılığı
– Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
– Güvenli Sürüş Teknikleri
– Trafik Kazalarının Önlenmesi
– Harita Okuma Bilgisi
– İletişim Teknolojileri
– Davranış Psikolojisi
– İlkyardım

PSİKOTEKNİK BELGESİ
Kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin vermiş olduğu rapor ve bu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması sonucunda sahip olacağınız bir belgedir.
Src Belgesi ile Psikoteknik arasındaki bağlantı:
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğie göre sürücülerde aranan şartlardan birisi Src Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olunmasıdır. Yani, sürücüler src belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
SRC ve Psikoteknik Belgelerine sahip olmayan ticari araç sürücüleri cezai yaptırımlarla karşılaşır.

Mesaj Gönder
Whatsapp İletişim